Author Archives: johanome

Mangelfull konsekvensutredning.

I forbindelse med veiutbygging dukker det opp svulstige og store ord som f. eks. «konsekvensutredning» (KVU), altså en utredning om hvilke konsekvenser selve utbyggingen får.

Johan M. Nome, Daglig leder Bilistenes Aksjonsgruppe

Publisert: 07.sep. 2015 09:07 Oppdatert: 07.sep. 2015 09:07

Dette gjelder dessverre bare den fysiske utbyggingen og ikke konsekvensene av finansieringsformen, som i våre dager stort sett alltid er bompenger. }Hva da med de sosiale og økonomiske konsekvensene for enkeltmennesker, familier, næringsliv og kultur? Hvorfor tas ikke disse elementene med i utredningene?

Mangelfullt finansiert

Store og flotte prosjekter dukker opp overalt i landet, noen av dem er så mangelfullt finansiert at mennesker og familier vil få flere titalls tusen i ekstraskatt per bil, hvordan vil dette virke inn på privatøkonomien?

Næringslivet er i den stilling at de kan skyve mesteparten av ekstraregningen over på forbrukere og kunder, altså deg og meg. Kulturliv og frivillighet vil lide under denne ekstrabelastningen ved at det blir færre som kan være med på dugnader og spleiselag og færre tilskuere vil kunne komme seg på arrangementer.

Hva med folks og familiers sosiale liv? Jeg har fått mange bekymringsmeldinger fra både unge og gamle som ikke lenger kan besøke sine familiemedlemmer eller venner i samme grad som før pga de økte kostnadene ved helt nødvendig persontransport. Bommer er sosialt urettferdig fordi de rammer alle likt, uansett inntekt og stilling. Det sosialdemokratiske prinsippet om at alle har bruk for veier og at det derfor er storsamfunnet som må dekke kostnadene ved bygging, drift og vedlikehold (Vegloven §20) er mer eller mindre et fjernt minne fra en mer solidarisk tid. Å ekstrabeskatte privat persontransport er like lurt som å ekstrabeskatte maskinparken i en fabrikk. Skal vi legge om transportmønsteret vårt fra bil til alternative transportmidler må hele samfunnet bygges om.

Nedbygging av bygdene

Vil vi ha en sentralisering og nedbygging av bygdene må man være åpen på det, og ikke lulle seg inn i en falsk trygghet om at hvis bare litt flere går, sykler eller tar bussen så vil alt ordne seg, sånn er ikke samfunnet vårt bygget opp og det vil bli uhorvelig dyrt å bygge det om. Da går A/S Norge konkurs i løpet av få år.

Jada, jeg vet godt at hvis man har for store utgifter til egentransport til og fra jobb så kan man få skattelettelser MEN hva er da igjen av bompengene, hva er nettoverdien etter at halvparten av bompengene forsvinner i administrasjon, finansieringskostnader og skattelette?Vi ber om en offentlig konsekvensutredning av hvordan bompengefinansiering virker inn på folk, ikke bare hvordan veiene virker inn på fauna og flora.

Er sendt til 12 aviser som leserinnlegg, enn så lenge kun publisert i Fædrelandsvennen

Link på artikkel

Bruk dine demokratiske rettigheter og muligheter

Sett i gang med innsamling av underskrifter! Frem saken for ditt lokale styre og sørg for at pressen får informasjon om det!!!

DEL DENNE PLAKATEN HVIS DU ER FOR DEMOKRATI!

11148627_675129889265471_4522606943384261110_n

Et urettferdig system.

TB blad 01.apr.15

Et urettferdig system

JOHAN M. NOME, daglig leder i Bilistenes Aksjonsgruppe 11150359_656503094477442_7009397137035004613_n
Publisert 01.04.2015 kl. 09:11 Oppdatert 01.04.2015 kl. 09:11

Veilovens §20 sier helt klart at veibygging, drift og vedlikehold er offentlige oppgaver.
da bompenger ble innført her i landet for mange år siden, ble det sagt at de skulle være et supplement til offentlige bevilgninger, sånn er det ikke lenger. De siste par tiår har bompengeinnkrevingen økt med over 1000 prosent samtidig som offentlige tilskudd har flatet ut og stagnert, hvis vi regner inn inflasjon og prisstigning.

Fra sentralt hold blir vi fortalt at bompenger bare innføres etter lokalt initiativ, det er en sannhet med mange modifikasjoner. Kommuner og fylker blir fortalt at hvis de ikke sier ja til bompenger, så får de ingen tilskudd fra staten.


Lokalt initiativ
 blir da å sammenligne med å juble for en tilståelse avgitt etter tortur. Det blir også sagt fra sentralt hold at de prosjekter som blir bomfinansiert blir prioritert foran andre. Interessant da å lure på hvilke prosjekter som blir nedprioritert, kanskje?

Veier og gater er noe hele samfunnet nyter godt av, ikke bare dem som ferdes der til enhver tid. De bringer folk til stedet der de skal produsere skatteinnbetalinger til landet, og de sørger for at varer og tjenester samfunnet er avhengig av kommer fram dit de skal. De sørger for at kollektivtrafikk er tilgjengelig for en viss prosent av folket, derfor har det alltid vært naturlig å finansiere veier over skatteseddelen.


Bompenger skiller
 ikke mellom fattig og rik og skaper kunstige klasseskiller mellom folk. Veier som burde være livgivende årer for landet blir i stedet kunstige barrierer mellom arbeidsliv, næringsliv, sosialt og kulturelt liv. Hvorfor skal det være sånn at bare de som har penger nok kan bruke nye veiprosjekter? Et system som ikke skiller mellom en enslig mor i en Opel Corsa og en nyrik kar i Mercedes er et blodig urettferdig system.


Hittil har
 det vært relativt små prosjekter som har kostet folk kanskje maksimum et femsifret beløp i året, men når nå de store prosjektene på Vestlandet åpner, snakker vi om mange titalls tusen i året for vanlige arbeidsfolk bare til og fra jobb!?


Jeg har
 vært i kontakt med Finansdepartementet for å få vite hvor mye folk hittil har fått i skattelette fordi de har betalt for mye bompenger, de svarte at det foreløpig dreier seg om små beløp. Etter at disse store prosjektene starter innkrevingen vil dette tallet eksplodere og hva er da igjen av våre innbetalinger?


Bompengeinnkreving i
 den skala vi ser nå koster mange milliarder årlig i administrasjon, rente- og finansieringskostnader, styrehonorarer og eventuelle utbytter til eierne av selskapene. Hvis vi når får så mange og så tette betalingspunkter at mange vil få skattelette på toppen, forsvinner langt over halvparten underveis.


Da blir
 bomselskapene bare innkrevere av en usosial ekstraskatt som er totalt unødvendig i et samfunn som går med mer enn en milliard i overskudd hver eneste dag.
Det eneste fornuftige er å avskaffe hele ordningen mens det ennå er mulig. Vi kan ende den grove utnyttelsen av egen befolkning og beholde et snev av verdighet overfor dem som fortsatt gidder å besøke oss som turister.

Vi (de) må slutte å snakke om hva bilen koster samfunnet for det er peanøtter i forhold til den verdiskapningen og effektiviteten bilistene står for. Uten bilen stopper Norge.

Link på artikkelen HER